Bez socijale 640 porodica, bez dodatka 849 djece

1
3

Bez socijale 640 porodica, bez dodatka 849 djece

Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja od po­čet­ka go­di­ne uki­nu­lo je ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje (MO) za 640 so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­di­ca sa 1.999 čla­no­va, a bez dječ­jeg do­dat­ka ko­ji iz­no­si dva­de­se­tak eura osta­lo je 849-oro dje­ce. To po­ka­zu­ju upo­red­ni po­da­ci o so­ci­jal­nim da­va­nji­ma za ja­nu­ar i jun 2017. go­di­ne.

Po­red osta­vlja­nja gra­đa­na bez so­ci­jal­nih da­va­nja ko­ja se kre­ću od 63 do 120 eura, kra­jem ju­na bez na­kna­da je osta­lo vi­še hi­lja­da že­na ko­ri­sni­ca na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce.

Da se broj li­ca ko­ja do­bi­ja­ju so­ci­jal­nu po­moć kon­stant­no sma­nju­je, iako se u prak­si ne vi­di po­bolj­ša­nje stan­dar­da, svje­do­či i upo­red­na sta­ti­sti­ka odra­ni­je. Na­i­me, Mon­stat je utvr­dio da je broj ko­ri­sni­ka ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­ro­di­ce u 2016. sma­njen za čak 10.113 li­ca u od­no­su na 2015. go­di­nu. Pre­ma po­da­ci­ma sta­ti­stič­kog za­vo­da, MOP su u pro­šloj go­di­ni pri­ma­la 26.873 li­ca, od­no­sno čla­na po­ro­di­ce, dok ih je u 2015. bi­lo 36.986.
Mon­stat je ana­li­zom ob­u­hva­tio mje­seč­ni pro­sjek ma­te­ri­jal­nih da­va­nja u vi­du MOP-a, lič­ne in­va­lid­ni­ne i do­dat­ka za nje­gu i po­moć.

– Ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje ko­ri­sti­la je 8.961 po­ro­di­ca i 26.873 čla­na po­ro­di­ca u mje­seč­nom pro­sje­ku. Pra­vo na lič­nu in­va­lid­ni­nu ima­la su 2.222 li­ca, pra­vo na nje­gu i po­moć ostva­ri­lo je 14.856 li­ca – na­ve­li su iz Mon­sta­ta.
Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja to­kom 2016. sma­nji­lo je i broj ko­ri­sni­ka dječ­jeg do­dat­ka na 11.469 ko­ri­sni­ka, što je za 5.064 ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je.

Al­ter­na­ti­va Cr­ne Go­re je na­ja­vlji­va­la pri­je iz­bo­ra da će DPS ići na sma­nje­nje so­ci­jal­nih da­va­nja. Kor­di­na­tor me­dij­skog pro­gra­ma Al­ter­na­ti­ve Ve­sko Pe­jak ka­že da gra­đa­ni mo­ra­ju da shva­te da ne­ma nov­ca i za so­ci­jal­na da­va­nja i za pla­te funk­ci­o­ne­ra, od­no­sno nji­ho­ve auto­mo­bi­le, slu­žbe­ne te­le­fo­ne, put­ne tro­ško­ve.

– DPS je mo­rao da bi­ra iz­me­đu si­ro­ma­šnih i bo­ga­tih. Iza­bra­li su bo­ga­te – is­ti­če Pe­jak.

On na­vo­di da su gra­đa­ni zna­li da će ovo da se de­si, ta­ko da je uza­lud­no pri­ča­ti ko je kriv za ovo sma­nje­nje.
– DPS si­gur­no ni­je jer su gra­đa­ni da­li svoj glas za ovu po­li­ti­ku. Iro­ni­ja je to da DPS naj­vi­še gla­sa­ju oni naj­si­ro­ma­šni­ji. Sva­ka tran­zi­ci­ja i pro­mje­na pr­vo po­go­di naj­si­ro­ma­šni­je. Sle­de­ći na uda­ru bi­će gra­đa­ni ko­ji ži­ve kao „sred­nja kla­sa”, pro­fe­so­ri, lje­ka­ri, sit­ni pri­vat­ni­ci. Nji­ma sle­du­je ozbilj­ni­je sma­nje­nje pri­ho­da u 2018. go­di­ni – upo­zo­ra­va Pe­jak.

Al­ter­na­ti­va pred­la­že da se uve­de po­rez na koc­ku i da se od tog nov­ca fi­nan­si­ra­ju naj­si­ro­ma­šni­ji.

– Ako kla­di­o­ni­ce mo­gu da bu­du pu­ne, a ni­ko­ga ne­ma na pro­te­sti­ma, to je znak da su na­ši gra­đa­ni bo­ga­ti i da ima­ju nov­ca za ba­ca­nje. Mi pred­la­že­mo po­rez od 30 od­sto na sva­ki ti­ket, sva­ku upla­tu i sva­ku slot-ma­ši­nu u Cr­noj Go­ri. Jed­na ze­mlja ne smi­je se­bi da do­zvo­li da ima glad­ne gra­đa­ne, a da joj kla­di­o­ni­ce bu­du pu­ne – is­ti­če Pe­jak.
U NVO Euro­most sma­tra­ju da je oči­gled­no da sma­nji­va­njem broj ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nog da­va­nja kao i bro­ja ko­ri­sni­ka dje­č­jeg do­dat­ka, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja na če­lu sa Ke­ma­lom Pu­ri­ši­ćem po­ku­ša­va iz­vr­ši­ti pri­ti­sak na gra­đa­ne, po­seb­no na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, da bi se u što ve­ćem bro­ju ise­li­li sa ovog pod­ruč­ja.

– Zar go­spo­din Pu­ri­šić ni­je na­ja­vio po­ve­ća­nje bro­ja ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nog da­va­nja, kao i ko­ri­sni­ka dječ­jeg do­dat­ka na­kon uki­da­nja na­kna­da za maj­ke, gdje bi se kroz iz­mje­nu za­ko­na pro­ši­ri­li uslo­vi za do­bi­ja­nje ovog da­va­nja na po­ro­di­ce ko­je do­sad ni­je­su mo­gle da ostva­re ovo pra­vo zbog po­sje­do­va­nja ne­kog stoč­nog fon­da i slič­no, a ko­je su u so­ci­jal­noj po­tre­bi. Mi­ni­star Pu­ri­šić je iz­gle­da za­bo­ra­vio oda­kle je do­šao i da je isti dok ni­je do­šao za mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, ta­ko­đe bio u si­tu­a­ci­ji so­ci­jal­ne po­tre­be i do­bro zna šta zna­či glad­na po­ro­di­ca na sje­ve­ru, po­seb­no u nje­go­vim kra­je­vi­ma – ka­že pred­sjed­nik Euro­mo­sta Al­mer Me­kić.M.S.

Mi­ni­star tre­ba da ode

Al­mer Me­kić is­ti­če da Pu­ri­ši­ća ni­je­su po­zna­va­li kao čo­ve­ka ko­ji je spre­man da šte­di na si­ro­ti­nji i glad­noj dje­ci sa sje­ve­ra.

– Ali mu že­li­mo po­ru­či­ti da su svi od­go­vor­ni za ono što ra­de, jer gra­đa­ni ne pra­šta­ju. Že­li­mo ga pod­sje­ti­ti, da je nje­go­vim do­la­skom osta­vio 6.000 maj­ki i nji­ho­vih po­ro­di­ca na sje­ve­ru bez bi­lo ka­kvog pri­ma­nja i to ve­ći­nom nje­go­ve su­na­rod­ni­ke, ko­ji su ga po­sta­vi­li na tom mje­stu pre­ko po­sled­njih par­le­men­tar­nih iz­bo­ra. Pu­ri­šić je za­bo­ra­vio da je osta­vio pre­ko 4.000 dje­ce na sje­ve­ru bez dječ­jeg do­dat­ka i bez uslo­va za ško­lo­va­nje, po­što je tra­žio da se taj do­da­tak uki­ne za uče­ni­ke sa osnov­nim i sred­njim obra­zo­va­njem, či­ji su ro­di­te­lji ne­za­po­sle­ni i ne pri­ma­ju ni­ka­kva so­ci­jal­na i dru­ga pri­ma­nja, i to su ve­ći­nom dje­ca bo­šnjač­ke na­ci­o­nal­no­sti. Pa ga ovim pu­tem pi­ta­mo: ko­ga on za­stu­pa u tom mi­ni­star­stvu, one gra­đa­ne ko­ji su ga bi­ra­li ili ne­kog dru­gog? Ako je ne­ko dru­gi, po­zi­va­mo ga u ime gra­đa­na ko­ji su ga bi­ra­li da se od­mah po­vu­če, a ne da uki­da sve uslo­ve za nji­hov op­sta­nak – sma­tra Mekić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

  1. u srbiji bosni kosovu crnoj gori svuda je isti sisten i svuda se sistematski krade i otima ono sto pripada gradjanima to jest najugozenijim ljudima u drzavi ….. kada neko nemoze i nezna i nema sta drugo oteti od drzave gradjana onda se taj covek ili grupa osvrne na sirotinju izmisli bilo kakav razlog i ukine socijalu na hiljadama dece ljudi ali ti ljudi sem sto umiru od gladi oni se ne iskljucuju iz sistema ali samo njihov novac preuzima neko drugi ili ga je ukrao neko drugi e sada ima raznih taktika ukrade ga neko na vrhu drzave pa naredi drugima da za sledecu godinu nema socijale za recimo hiljadu ljudi dece i onda ih taj u opstini gde god ispisuje nasilno izmisljajuci razloge ili ih ukrade neko drugi pa jadnicima kaze nema socijale a on i kolege to dele godinu dve dana sve sto njima pripada i slicno to se radi neprekidno svuda i ne postoji kontrole nemoguce je dokazati uraditi nesto jer su svi povezani onome ovisi posao ovome ono neko dobije lovu za to neko deli sa ostalima ili neko na vrhu podeli sa nekim a ovi se moraju snaci sa narodom da je evropa bila kako treba nijedna drzava nebi smela uci u evropsku uniju dok svaki covek nebude zbrinut smestajem dok svaki covek nema bar minimalnu socijalu i zdrastveno osiguranje sem toga svaki covek dete bi imati najmanje 5 eura socijalu

    1

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.