Berane dobija medicinski fakultet

0
28

Berane – Otva­ra­njem če­tvo­ro­go­di­šnjih stu­di­ja me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Be­ra­na­ma pro­fi­li­sao bi se sa­mi fa­kul­tet i stvo­ri­le bi se neo­p­hod­ne pret­po­stav­ke za nje­gov bu­du­ći rad, oci­je­nio je de­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci Go­ran Ni­ko­lić. To­kom pro­šle go­di­ne vi­še pu­ta je sa­op­šta­va­no da bi Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la u Be­ra­na­ma tre­ba­lo ubr­zo da pre­ra­ste u če­tvo­ro­go­di­šnji stu­dij­ski od­sjek za nje­gu bo­le­sni­ka, da je po­me­nu­ta usta­no­va u Be­ra­na­ma oprav­da­la svo­je po­sto­ja­nje i da su se ste­kli uslo­vi za una­pre­đe­nje po­sto­je­ćih pro­gra­ma.

Tim po­vo­dom or­ga­ni­zo­van je sa­sta­nak na ko­jem su pred­sjed­nik op­šti­ne Be­ra­ne Dra­go­slav Šće­kić i de­kan Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci Go­ran Ni­ko­lić, kao i ru­ko­vo­di­lac stu­dij­skog pro­gra­ma u Be­ra­na­ma Bog­dan Pa­jo­vić, raz­ma­tra­li mo­guć­no­sti u ve­zi sa re­a­li­za­ci­jom ove ini­ci­ja­ti­ve. De­kan Ni­ko­lić je na­gla­sio da je po­kre­ta­nje po­me­nu­tog stu­dij­skog pro­gra­ma vi­še­stru­ko zna­čaj­no, jer bi se, ka­ko je na­veo, na taj na­čin ško­lo­va­li tre­nut­no de­fi­ci­tar­ni ka­dro­vi u Cr­noj Go­ri.

Pred­sjed­nik op­šti­ne Be­ra­ne Dra­go­slav Šće­kić ka­zao je da je svje­stan zna­ča­ja Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le, ka­ko za Be­ra­ne, ta­ko i za sje­ve­ro­i­stok Cr­ne Go­re, i da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va sprem­na da po­dr­ži re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta. Do­dao je da će pri­o­ri­tet bi­ti iz­mi­ri­va­nje du­go­va­nja za za­kup pro­sto­ra i tro­ško­va za pre­voz pro­fe­so­ra, ko­je je pret­hod­na lo­kal­na vlast osta­vi­la za so­bom.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.