BDZ: Gra­đa­ni Petnjice za sva­ku sit­ni­cu mo­ra­ju putovati do Be­ra­na

2
8

Slika

Petnjica – Iz pet­njič­kog Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce ju­čer su od lo­kal­nih i dr­žav­nih vla­sti za­tra­ži­li da po­ka­žu vi­še ozbilj­no­sti i od­go­vor­no­sti po pi­ta­nju stva­ra­nja neo­p­hod­nih uslo­va za funk­ci­o­ni­sa­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nog cen­tra u Pet­nji­ci. Sa­op­šti­li su da u po­sljed­nje vri­je­me ni­su na­pra­vlje­ni sko­ro ni­ka­kvi zna­čaj­ni po­ma­ci u in­sti­tu­ci­o­nal­nom za­o­kru­ži­va­nju i eko­nom­skom raz­vo­ju op­šti­ne Pet­nji­ca. Na­gla­si­li su da op­šti­na Pet­nji­ca prak­tič­no po­sto­ji sa­mo na pa­pi­ru i da gra­đa­ni za sva­ku sit­ni­cu mo­ra­ju da pu­tu­ju do su­sjed­nih Be­ra­na.

-Do­volj­no je re­ći da u Pet­nji­ci još uvi­jek, i po­red broj­nih obe­ća­nja, ni­je otvo­re­no odje­lje­nje za iz­da­va­nje lič­nih do­ku­me­na­ta i shva­ti­ti da dr­ža­va ima ma­će­hin­ski od­nos pre­ma gra­đa­ni­ma Bi­ho­ra, ko­ji sva­ko­dnev­no i za naj­o­bič­ni­ju sit­ni­cu mo­ra­ju pu­to­va­ti do su­sjed­nih gra­do­va. Na­rod Bi­ho­ra ni­je za­slu­žio ta­kav od­nos nad­le­žnih. To tre­ba da zna i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić ko­ji ni­je na­šao za shod­no da omo­gu­ći Pet­nji­ča­ni­ma da lič­na do­ku­men­ta do­bi­ju u mje­stu svog ro­đe­nja. Tre­ba da shva­ti da Pet­nji­ča­ni ni­je­su gra­đa­ni dru­gog re­da, već na­rod ko­me tre­ba po­moć dr­ža­ve ka­ko bi se, kroz raz­voj­ne pro­jek­te, stvo­rio am­bi­jent i od­re­đe­ni pred­u­slo­vi za br­ži raz­voj-na­gla­si­li su iz OO Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Oni su upu­ti­li kri­ti­ke i na ra­čun op­štin­skog ru­ko­vod­stva ko­je, ka­ko su na­ve­li, ni­je na naj­bo­lji na­čin od­go­vo­ri­lo za­da­ci­ma.

-Mo­žda su se čel­ni­ci lo­kal­ne vla­sti u Pet­nji­ci u mi­nu­lom pe­ri­o­du tru­di­li da stvo­re neo­p­hod­ne pret­po­stav­ke za funk­ci­o­ni­sa­nje Op­šti­ne, ali to je oči­to bi­lo ne­do­volj­no, jer re­zul­ta­ta još uvi­jek ne­ma. Svje­sni smo da im ni­je la­ko, jer su kre­nu­li prak­tič­no od nu­le, ali ne­ka pi­ta­nja se mo­ra­ju rje­ša­va­ti mno­go br­že – is­ta­kli su iz BDZ.

Po nji­ho­vom mi­šlje­nju, stag­na­ci­ja Bi­ho­ra je, iz­me­đu osta­log, uzro­ko­va­na si­ste­mom pre­tje­ra­ne cen­tra­li­za­ci­je.

-Ako upo­re­di­mo Pod­go­ri­cu i Bu­dvu sa sje­ve­rom, vi­dje­će­mo da se ra­di o dva raz­li­či­ta svi­je­ta. Ra­di se o enorm­noj ra­zli­ci u svim seg­men­ti­ma ži­vo­ta, i po­red to­ga što sje­ver­ni re­gi­on ras­po­la­že iz­u­zet­nim po­ten­ci­ja­li­ma. Oči­gled­no je da su pri­rod­ni re­sur­si sje­ve­ra kraj­nje ne­ra­ci­o­nal­no is­ko­ri­šta­va­ni. Sve to uka­zu­je da su se nad­le­žne in­sti­tu­ci­je sa­mo de­kla­ra­tiv­no za­la­ga­le za rav­no­mjer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj. To na­vo­di na za­klju­čak da se pi­ta­nje Pet­nji­ce mo­ra rje­ša­va­ti u Pet­nji­ci, a ne ni­ka­ko u pod­go­rič­kom cen­tru mo­ći – po­ru­či­li su iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.D.J.

Otvo­ri­ti gra­nič­ni pre­laz na Pe­šte­ru

Iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce ape­lo­va­li su na dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je da iz­dvo­je po­seb­na sred­stva ka­ko bi se put­na mre­ža u pet­njič­kom kra­ju do­ve­la u red. Is­ta­kli su da to pod­ra­zu­mi­je­va i otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za pre­ma Sr­bi­ji u di­je­lu iz­nad se­la Kru­šči­ce.
-Put­na mre­ža na pod­ruč­ju Pet­nji­ce je za­i­sta lo­ša. Po­treb­no je, ona­ko ka­ko nam je to i obe­ća­no, na­pra­vi­ti mo­der­nu sa­o­bra­ćaj­ni­cu Be­ra­ne-Pet­nji­ca. Ta­ko­đe, po­red sa­na­ci­je pu­te­va ko­ji vo­de ka pet­njič­kim se­li­ma, po­treb­no je iz­vr­ši­ti re­kon­struk­ci­ju sa­o­bra­ćaj­ni­ca usmje­re­nih pre­ma Bi­je­lom Po­lju i Ro­ža­ja­ma. Pri­o­ri­tet­ni za­da­tak tre­ba da bu­de us­po­sta­vlja­nje gra­nič­nog pre­la­za pre­ko Pe­šte­ra, tač­ni­je u mje­stu Đe­re­ka­re. To je na­ša naj­bli­ža i vje­kov­na ve­za pre­ma Sr­bi­ji. Na taj na­čin Bi­hor bi se pot­pu­no otvo­rio, jer od Pet­nji­ce do Tu­ti­na pre­ko Pe­šte­ra ima sve­ga če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra – sa­op­šti­li su iz BDZ.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

2 KOMENTARI

  1. BDZ nije u pravu. Jer pitanje Petnice kao jedne mlade opštine u CG se mora rešavati i u Podgorici kao prestonici Crne Gore i njenom centru u svakom pogledu. Činjenica je da je Petnica mala i mlada opština, uz to i prilično nerazvijena. Kao takva treba da traži i očekuje pomoć od svoje države Crne Gore. A to šta joj je najpotrebnije u ovom trenutku treba najbolje da znaju opštinske strukture i da te potrebe prezentuju sa lokala na više državne nivoe. Nije uredu odmah skakati i žaliti se na Podgoricu, CG, Mila i ne znam koga sve. Možda je nedoraslost i nesposobnost ljudi koji vode Petnicu razlog svih problema koje imaju građani.

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.