4. Mart 2019

Adis Ličina iz odjeljenja za poljoprivredu u Opštini Petnjica je, gostujući u programu Radija Petnjica govorio o Javnim pozivima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Premije po grlu za krave i priplodne junice, ovce i koze.

Direktna plaćanja u stočarstvu sadrže:·

 • premije po grlu za krave i priplodne junice – 70€ po grlu. Pravo na podršku imaju sva gazdinstva koja gaje više od dva grla te vrste stoke, i to za grla iznad ovog minimuma.·
 • premije po grlu za priplodne ovce i koze – 8€ po grlu.
 • Pravo na podršku imaju sva gazdinstva koja gaje više od 30 ovaca i/ili više od 20 koza u stadu. Plaćanje se odnosi samo na grla iznad minimalnog broja. Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži taj broj grla minmalno sedam mjeseci.
 • Za dobijanje premije u stočarskoj proizvodnji, uslov je da su grla obilježena ušnim markicama, da su poznatog porijekla i registrovana u Centralnom registru gazdinstava i životinja i da držalac životinja uredno vodi evidenciju, da posjeduje pasoše za goveda, odnosno da vrši godišnje popise ovaca i koza u skladu sa zakonom i da su nad životinjama sprovedene mjere po Programu obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u prethodnoj odnosno tekućoj godini. Svi podnosioci zahtjeva dužni su da ažuriraju sve promjene u broju grla stoke prije podnošenja zahtjeva za premije kako bi se stanje u Elektronskoj bazi poklapalo sa stanjem na terenu. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne izvrši ažuriranje podataka i/ili u zahtjevu za premije unese veći broj grla gubi pravo na premiju u tekućoj godini. Uslov za plaćanje premije u stočarskoj proizvodnji je da je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u isti ima upisano minimum 1 ha poljoprivrednog zemljišta. Izuzetno, ukoliko registrovano poljoprivredno gazdinstvo nema upisano 1 ha poljoprivrednog zemljišta, ukupna premija će biti umanjena do 30% od visine premije po grlu.
 • Gazdinstva su dužna da u uzgoju životinja poštuju preporuke utvrđene Kodeksom dobre poljoprivredne prakse. Zahtjevi za premije se dostavljaju regionalnim centrima Odeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu, lično ili preporučenom poštom.
 • Rok za dostavljanje dokumentacije je 01. mart – 30. april 2019. godine. Za poljoprivredna gazdinstva koja su povećala brojno stanje grla na farmi nakon podnošenja zahtjeva, a najkasnije do 30. maja i ona gazdinstva koja su zasnovala proizvodnju nakon 30. aprila a najkasnije do 30. maja moguće je dopuniti zahtjev, odnosno podnijeti u slučaju zasnivanja nove proizvodnje.
 • Odeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva provjerava stanje na terenu: provjerava se minimum 50% zahtjeva za sve premije u periodu 1. maj – 20. oktobar.Isplata premija vrši se najkasnije do 15. decembra. 2019. godine.
 • Javni poziv za dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2019. godinu
 • Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava. Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva (nosilac poljoprivrednog gazdinstva), koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko su podnosioci Zahtjeva pravna lica, neophodno je da im je primarna djelatnost iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo· Specifični kriterijumi prihvatljivosti:· Minimalna površina zasada u zasnivanju je 0,3 ha;· Pravilan geometrijski raspored biljaka u zasadu, tj. definisan međuredni i razmak između biljaka u redu;· Poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse i redovna primjena agrotehničkih mjera;· Prijem sadnica treba da bude minimum 90% od ukupnog broja posađenih sadnica kako bi investicija bila prihvatljiva za podršku;· Podržava se nabavka isključivo novih materijala i opreme;· Investicija se mora započeti i realizovati u 2019. godini, a za nabavku sadnog materijala prihvatljiva je i investicija započeta nakon 15.novembra 2018. godine;·
 • Korisnik koji je u prethodne dvije godine dobio podršku u okviru ovog Javnog poziva, ne može konkurisati za istu vrstu investicije na toj istoj parceli;·
 • Korisnik mora biti državljanin Crne Gore sa mjestom boravka u Crnoj Gori a pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori.Neprihvatljivi troškovi:· Nabavka polovne opreme i materijala;·
 • Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine;· Troškovi sopstvenog rada;· Troškovi obrtnih sredstava;· Troškovi osiguranja i registracije;·
 • Nabavka nesertifikovanog sjemenskog i sadnog materijala.
 • Minimalna visina investicije je 500,00€. Maksimalna podrška iznosi do 50% prihvatljivih troškova investicije, a maksimalno do 5.000,00€. 
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za odobravanje podrške:· Popunjen cjelokupan Zahtjev za odobravanje podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2019. godinu;· Posjedovni list na kome je jasno označena parcela na kojoj je zasad biti podignut ili instaliran sistem „kap po kap“ na zasadu;·
 • Parcela na kojoj je izvršena sadnja ili instaliran sistem “kap po kap”, do momenta isplate mora biti upisana u Registru poljoprivrednih gazdinstava na ime podnosioca Zahtjeva;· Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva;·
 • Ukoliko je podnosilac Zahtjeva pravno lice, dokaz iz CRPS-a da je pravno lice u trenutku podnošenja Zahtjeva uredno registrovano i da je registrovana primarna djelatnost pravnog lica iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo· Dokazi da je investicija realizovana (plaćena), a to su:
 • Ovjerena faktura dobavljača i ovjerena originalna uplatnica/izvod iz banke, uplaćeni u skladu sa fakturom koju je dobavljač izdao podnosiocu Zahtjeva;
 • U slučaju uvozne nabavke: Ovjerena faktura dobavljača i ovjerena originalna uplatnica i/ili swift o prenosu sredstava dobavljaču, JCI (jedinstvena carinska isprava), dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina Crne Gore-ovjerena uplatnica banke;· Fotokopija garancije za kupljenu opremu je obavezna za svaki predmet nabavke koji podliježe garanciji;·
 • Za uvozni sadni materijal neophodno je dostaviti Rješenje o uvozu i stavljanju u promet sadnog materijala izdat od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove Crne Gore. Ukoliko se radi o domaćem sadnom materijalu neophodno je dostaviti Sertifikat o priznavanju sadnog materijala izdat od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore.
 • Procedura realizacije:
 • 1. Podnosilac Zahtjeva se obraća Zahtjevom za odobravanje podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2019. godinu Direktoratu za ruralni razvoj;
 • 2. Direktorat za ruralni razvoj vrši administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva;
 • 3. Na osnovu nalaza administrativne kontrole, ukoliko je Zahtjev po svim kriterijumima i uslovima Javnog poziva prihvatljiv za podršku, Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji obavlja terensku kontrolu i dostavlja Izvještaj Direktoratu za ruralni razvoj o realizovanoj investiciji praćen foto zapisom;
 • 4. Ministarstvo donosi Rješenje o odobravanju podrške ili Rješenje o odbijanju;
 • 5. Odobreni iznos podrške će biti isplaćen na žiro račun korisnika.
 • Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2019. godinu.
 • Pravo na podsticaj po ovom Javnom pozivu može ostvariti nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je podnio zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, za ostvarivanje prava na podsticaj i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u vrijeme podnošenja zahtjeva za podršku.Pored navedene dokumentacije za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja za organsku proizvodnju meda, korisnik sredstava podsticaja mora biti upisan i u Registar subjekata u organskoj proizvodnji. Predmet ovog Javnog poziva je nabavka:- konvencionalnog voska u obliku satnih osnova i- sertifikovanog organskog voska u obliku satnih osnova.Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog zahtjeva pod uslovom da:
 • – pčelari imaju minimum 30 pčelinjih društava za nabavku voska iz konvencionalne proizvodnje;
 • – pčelari imaju minimum 20 pčelinjih društava za nabavku organskog voska i
 • – korisnik sredstava podrške dužan je da izvrši uplatu 50% vrijednosti izvršene nabavke voštanih satnih osnova.Pravo za dodjelu sredstava podsticaja može se ostvariti za maksimalno 100 pčelinjih društava.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovom Javnom pozivu podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:- zahtjev za prijavu, podnijet na Obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva;
 • – rješenje o upisu u Registar proizvođača meda i pčelinjih proizvoda;
 • – rješenje o upisu u Registar subjekata u organskoj proizvodnji;
 • – rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • – izvještaj o sprovedenoj kontroli i sertifikaciji od strane ovlašćenog sertifikacionog tijela za pčelare koji se bave organskom proizvodnjom 
 • – kopiju lične karte.
 • Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 50.000,00 EUR i to:
 • – 25.000 EUR za konvencionalnu proizvodnju i
 • – 25.000 EUR za organsku proizvodnju.Podrška
 • Ministarstva iznosi do 50% realizovane investicije, koja je prethodno odobrena rješenjem odnosno do 50% vrijednosti izvršene nabavke voštanih satnih osnova.Pravo na sredstva podsticaja po ovom Javnom pozivu iznosi:
 • – 27,00 €/kg za sertifikovani organski vosak i
 • – 21,50 €/kg za sertifikovani vosak iz konvencionalne proizvodnje.
 • Količina voska će se dodjeljivati proporcionalno broju pčelinjih društava, a maksimalno do 0.5 kg voska po pčelinjem društvu.
 • Javni poziv za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2019. godinu.
 • Pravo na sredstva podsticaja kroz ovaj Javni poziv može ostvariti državljanin Crne Gore starosti od 18 do 30 godina života. Predmet podrške ovog Javnog poziva je nabavka pet oformljenih pčelinjih zajednica. U smislu ovog Javnog poziva pet oformljenih pčelinjih zajednica podrazumijeva pet košnica i pet pčelinjih rojeva na ramovima. Pčelinji roj se sastoji od 4 rama legla, dva rama meda, polena i jednogodišnje matice.
 • Pravo na podršku kroz ovaj Javni poziv može se ostvariti pod uslovom:
 • – da je podnosilac zahtjeva starosti od 18 do 30 godina života i to u trenutku objavljivanja ovog Javnog poziva;
 • – da je podnosilac zahtjeva državljanin/ka Crne Gore;
 • – da je podnosilac zahtjeva: nezaposleno lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ili student/učenik, ili da je upisan u Registar osiguranika poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 • – da se podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva ne bavi pčelarstvom. Korisnik sredstava podrške dužan je da izvrši uplatu 50% vrijednosti pet oformljenih pčelinjih zajednica. Korisnik sredstava podrške obavezuje se da ne otuđi pčelinje zajednice najmanje 4 godine, osim u slučaju oboljenja koje mora biti dokazano potvrdom Veterinarske službe. Korisnik sredstava podrške dužan je da po preuzimanju Rješenja o odobravanju podrške registruje gazdinstvo u Registru poljoprivrednih gazdinstava koje vodi ovo Ministarstvo i učlani se u lokalno pčelarsko udruženje koje je član Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju i to:
 • – Zahtjev za ostvarivanje prava na podršku, podnijet na Obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva;
 • – Kopiju lične karte;
 • – Izjavu o kućnoj zajednici;
 • – Potvrdu o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, za nezaposlene podnosioce zahtjeva;
 • – Dokaz o studiranju ili pohađanju srednje škole;- Kopiju diplome o stečenom obrazovanju ukoliko je stečena diploma srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja iz oblasti poljoprivrede ili veterine. Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 25.000,00€.
 • Podrška Ministarstva iznosi 50% vrijednosti pet oformljenih pčelinjih zajednica.Po ovom Javnom pozivu izvršiće se bodovanje i rangiranje pristiglih zahtjeva na osnovu sljedećih kriterijuma: Godine starosti podnosioca zahtjevaod 18 do 22 godine = 60 od 22 do 25 godina = 45od 25 do 30 godina = 40
 • Stečena diploma srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja ili učenik/student iz oblasti poljoprivrede ili veterineVisoko i više=25 Srednje=10 Podnosilac zahtjeva žena 15
 • Javni pozivu za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada za 2019. godinu
 • Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko su podnosioci zahtjeva u statusu pravnih lica, neophodno je da im je primarna djelatnost iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Prihvatljive investicije:· nabavka sadnog materijala voća;· nabavka potpornih stubova za špalirni uzgoj (stubovi i žica);· nabavka sistema za navodnjavanje „kap po kap”;· nabavka mreže za zaštitu od ptica i grada sa pratećom konstrukcijom;· nabavka agrotekstila;· nabavka folije za zaštitu od kiše sa pratećom konstrukcijom u cilju sprječavanja pucanja plodova.Specifični kriterijumi prihvatljivosti:· minimalna površina novopodignutog zasada voća i postojećeg zasada voća koji se oprema/modernizuje mora biti: za gusti sklop sadnje i za jagodaste voćne vrste 0,3 ha, a za sve ostale voćne vrste 0,5 ha;· prijem sadnica treba da bude minimum 90% od ukupnog broja posađenih sadnica;· zemljište na kojem je podignut zasad poljoprivrednici su dužni da održavaju u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju pridržavajući se preporuka Kodeksa dobre poljoprivredne prakse;· podrška za kupovinu potpornih stubova i žice, prihvatljiva je za zasade jagodastih voćnih vrsta i za specifične uzgojne oblike drugih voćnih vrsta;· za nabavku opreme mogu konkurisati poljoprivredna gazdinstva koja posjeduju mladi ili rodni voćni zasad u kojem se poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse;· investicija se mora započeti i realizovati u 2019. godini, a za nabavku sadnog materijala voća prihvatljiva je i investicija započeta nakon 15. novembra 2018. godine;· nabavka isključivo nove opreme;· do momenta isplate novopodignuti zasad voća mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 • Neprihvatljivi troškovi:
 • · Nabavka polovne opreme i materijala,
 • · Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine,
 • · Troškovi plaćanja u naturi,· Troškovi sopstvenog rada,
 • · Troškovi obrtnih sredstava,
 • · Troškovi osiguranja i registracije.
 • Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000,00€, dok je maksimalni iznos prihvatljivih troškova do 50% vrijednosti investicije. Za nabavku sadnog materijala voća maksimalna podrška je do 50% iznosa definisanog referentnim cijenama, dok je za nabavku potpornih stubova maksimalna podrška do 50% iznosa definisanog referentnim cijenama.Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 5.000,00€ u toku godine. Minimalna vrijednost investicije je 500,00€.
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za dodjelu podrške:
 • · Popunjen Zahtjev za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada za 2019. godinu;
 • · Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva;
 • · Ukoliko je podnosilac Zahtjeva pravno lice, dokaz iz CRPS-a kojim se potvrđuje da je primarna djelatnost pravnog lica iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo po Zakonu o klasifikaciji djelatnosti.
 • · Dokaz da je nabavka plaćena i to:
 • . Fiskalni račun sa otpremnicom;.
 • U slučaju žiralnog plaćanja (plaćanja preko računa):
 • ovjeren virman (uplatnica) o prenosu sredstava dobavljaču i ovjerena faktura (račun);.
 • U slučaju uvozne nabavke:
 • ovjeren virman (uplatnica) o prenosu sredstava dobavljaču, JCI (jedinstvenu carinsku ispravu),
 • dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina Crne Gore
 • -ovjeren virman (uplatnica),
 • ovjeren swift banke;
 • · Fotokopija garancije za kupljenu opremu je obavezna za svaki predmet nabavke koji podliježe garanciji;
 • · Za uvezeni sadni materijal voća neophodno je dostaviti Rješenje o uvozu i stavljanju u promet sadnog materijala voća izdat od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove Crne Gore.
 • Ukoliko se radi o domaćem sadnom materijalu voća neophodno je dostaviti Sertifikat o priznavanju sadnog materijala voća izdat od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove Crne Gore.

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles