0
24

Ali-pašine izvore čiste od smećaPla­vlja­nin Fa­ruk Re­dže­pa­gić sa pri­ja­te­lji­ma Ru­fe­tom Pu­ri­ši­ćem, Sa­li­hom Mu­si­ćem i Sa­du­di­nom Ca­no­vi­ćem i pro­te­klog vi­ken­da je or­ga­ni­zo­vao ak­ci­ju či­šće­nja Ali-pa­ši­nih iz­vo­ra, ka­ko bi na­sta­vi­li sa po­slom ure­đe­nja tog bi­se­ra pri­ro­de. Oni su ak­ci­ju za­po­če­li na­kon Ilin­dan­skog sa­bo­ra. 

Re­dže­pa­gić već 41 go­di­nu ži­vi i ra­di u Švaj­car­skoj, a go­di­šnje po ne­ko­li­ko pu­ta do­đe u za­vi­čaj i uvi­jek po­kre­ne ne­ku ko­ri­snu ak­ci­ju. 

On je is­ta­kao da je bio raz­o­ča­ran ka­da je vi­dio ka­ko je ta tu­ri­stič­ka atrak­ci­ja za­pu­šte­na i za­tr­pa­na ot­pa­dom, pa je od­lu­čio da sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma re­a­li­zu­je ak­ci­ju ka­ko bi ko­li­ko-to­li­ko, upri­sto­ji­li taj pro­stor.

– Ovog vi­ken­da or­ga­ni­zo­va­li smo jed­nu ve­ću ak­ci­ju. Či­sti­mo vo­de­nu ma­ho­vi­nu, al­ge, sit­ni­je ra­sti­nje i ra­zni ot­pad: fla­še, ča­še, če­po­ve, pa­pir, ke­se, dr­va… To uti­če na uku­pan am­bi­jent Ali­pa­ši­nih iz­vo­ra, ome­ta­ju­ći i nor­ma­lan pro­tok vo­de. Da­kle, ukla­nja­mo sve ono što ni­je od maj­ke pri­ro­de, a na kra­ju će­mo an­ga­žo­va­ti trak­tor da se to od­ne­se ta­mo gdje mu je mje­sto. Sna­šli smo se za če­ti­ri pa­ra ri­bar­skih či­za­ma, ne­ko­li­ko gvo­zde­nih gra­bu­lja i vi­la i evo za­su­ka­li ru­ka­ve da na­sta­vi­mo sa za­po­če­tim po­slom – ka­zao je Re­dže­pa­gić. 

On je mi­nu­log pet­ka bio na kon­sul­ta­ci­ji kod pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Gu­si­nje Ane­le Če­kić, da za­tra­ži sa­gla­snost da te ra­do­ve iz­vo­de me­ha­ni­za­ci­jom.

– Pred­sjed­ni­ca je, uz sa­gla­snost eko­lo­škog in­spek­to­ra, ka­za­la da to mo­že­mo da ra­di­mo ruč­no jer in­spek­tor ni­je za to da se ovo ure­đu­je me­ha­ni­za­ci­jom zbog bo­ja­zni da ma­ši­na ne po­re­me­ti iz­vo­ri­šta, što je po me­ni ne­mo­gu­će, jer iz­vo­ri­šta su za­pra­vo vre­la ko­ja se pro­sti­ru duž br­da sto­ti­nak me­ta­ra ši­ri­ne, a či­šće­nje se od­vi­ja u vod­nim ko­ri­ti­ma. Zna­mo da se sve vod­ne po­vr­ši­ne i rječ­na dna či­ste me­ha­ni­za­ci­jom pri­god­nom za te po­slo­ve i ne znam što bi to ov­dje ško­di­lo. Vje­ro­vat­no da in­spek­tor ni­je iz te stru­ke i da ne vla­da si­tu­a­ci­jom, jer upra­vo ade­kvat­na me­ha­ni­za­ci­ja te po­slo­ve kva­li­tet­no za­vr­ša­va. No, bi­lo bi do­bro da ti nad­le­žni po­mog­nu, baš u di­je­lu me­ha­ni­za­ci­je, a ja bih obez­bi­je­dio fi­zič­ku rad­nu sna­gu. Na kra­ju, po­red ukla­nja­nja tog krup­ni­jeg ko­ro­va i iz­ra­de po­zi­da, sli­je­di i pro­du­blji­va­nje dna, ko­je bi se mo­ra­lo oba­vi­ti me­ha­ni­za­ci­jom. Ma­lo du­blje sam ko­pao, uklo­nio ma­ho­vi­nu i ilo­va­ču i od­mah se uka­za­lo vre­lo sa ko­jeg od­mah mo­že­te pi­ti či­stu vo­du – uka­zu­je Re­dže­pa­gić. 

On ima na­mje­ru da ure­di i pro­stor oko kon­tej­ne­ra, da ih od vo­de­nič­kog objek­ta po­mje­ri na pri­god­ni­je mje­sto, a dr­ve­ne bad­nje­ve što uvo­de vo­du u vo­de­ni­cu pla­ni­ra da oči­sti ka­ko bi vo­da ne­sme­ta­no te­kla na vo­de­nič­ke toč­ko­ve. 

– Pred­sjed­ni­ci sam ka­zao da sam vo­ljan i da po­sta­vim de­se­tak am­bi­jen­tal­nih kor­pi za sme­će duž ovog kom­plek­sa, jer evo, ka­ko se vi­di, ne­ma ni­jed­ne, a po­sje­ti­o­ci, evi­dent­no, ne­ma­ju svi­jest da taj ot­pad što na­pra­ve po­ne­su sa so­bom i ba­ce ne­gdje u kon­tej­ner, već ga tu osta­vlja­ju, a kor­pe bi si­gur­no uči­ni­le da se ta svi­jest mi­je­nja. Me­đu­tim, pred­sjed­ni­ca sma­tra da ni­je po­treb­no da ja sta­vljam te kor­pe jer oni ima­ju pro­je­kat za to. I ako ga ima­ju, on je si­gur­no ne­gdje u fi­o­ci, pa sam pred­sjed­ni­ci ona­ko sa do­zom iro­ni­je re­kao da će taj pro­je­kat vje­ro­vat­no bi­ti ostva­ren 2030. go­di­ne. Ni­ka­ko ne mo­gu da shva­tim, što sam i pret­hod­ni put ka­zao, da po­sto­ji op­štin­ska sa­mo­u­pra­va, slu­žbe i pred­u­ze­ća, a da se ni ta naj­o­snov­ni­ja pi­ta­nja, kao ko­mu­nal­ni red, in­spek­cij­ski po­slo­vi i sve ono što uti­če na ljep­ši i zdra­vi­ji ži­vot­ni am­bi­jent, ne rje­ša­va­ju – na­gla­sio je Re­dže­pa­gić.N.V.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.