23. Juli 2017

Po­vo­dom Da­na op­šti­ne Plav u sa­li Cen­tra za kul­tu­ru odr­ža­na je sve­ča­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne, na ko­joj je pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić, če­sti­ta­ju­ći gra­đa­ni­ma Dan op­šti­ne, po­zdra­vio ma­lo­broj­ne pri­sut­ne, pod­sje­tiv­ši na histo­ri­jat ovog da­tu­ma.

Po­ja­snio je da je za Dan op­šti­ne uzet po­sljjed­nji pe­tak u ju­lu, osim ako on pa­da 28. ju­la, ka­da se obi­lje­ža­va go­di­šnji­ca zlo­či­na u Ve­li­ci, što se po­klo­pi­lo ove go­di­ne, pa je sve­ča­nost po­mje­re­na. Sve­ča­noj sjed­ni­ci su pri­su­stvo­va­li pot­pred­sjed­nik Vla­de Ra­fet Hu­so­vić, mi­ni­star­ka bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić, pred­sjed­nik Bo­šnjač­kog na­ci­o­nal­nog vi­je­ća Su­lej­man Uglja­nin, pred­sjed­nik gra­da No­vog Pa­za­ra, pred­stav­ni­ci op­šti­na Ro­ža­je, Plje­vlja, Bu­dva, Her­ceg No­vi, Ko­tor i An­dri­je­vi­ca, kao i pred­stav­ni­ci vjer­skih za­jed­ni­ca i dru­gi go­sti i zva­ni­ce.

Foto: Facebook/Sulejman Ugljanin

Pred­sjed­nik op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić pod­sje­tio je da op­šti­na ras­po­la­že pri­rod­nim re­sur­si­ma za raz­voj tu­ri­zma, po­ljo­pri­ve­de, dr­vo­pre­ra­de, ma­log i sred­njeg bi­zni­sa, ali da ima oskud­ne ka­drov­ske i fi­nan­sij­ske po­ten­ci­ja­le. Na­gla­sio je da su se u op­šti­ni Plav, kao jed­noj od naj­ne­ra­zvi­je­ni­jih u Cr­noj Go­ri, u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na pro­ble­mi fi­nan­sij­ske neo­dr­ži­vo­sti lo­kal­nih i jav­nih fi­nan­si­ja dra­stič­no uve­ća­va­li, te da su for­mi­ra­njem no­ve op­šti­ne Gu­si­nje oni do­šli do fa­ze ko­ja se mo­že kva­li­fi­ko­va­ti i kao alar­mant­na.

Foto: Facebook/Sulejman Ugljanin

“For­mi­ra­njem op­šti­ne Gu­si­nje, op­šti­na Plav je osta­la bez tre­ći­ne te­ri­to­ri­je i sta­nov­ni­štva i vi­še od tre­ći­ne bu­džet­skih pri­ho­da, a či­tav pre­đa­šnji lo­kal­ni pre­di­men­zi­o­ni­ra­ni jav­ni sek­tor ko­ji je pro­jek­to­van i or­ga­ni­zo­van za op­šti­nu od oko 20.000 sta­nov­ni­ka ostao je na te­ret op­šti­ne Plav. Zbog neo­prav­da­nog ka­šnje­nja u ve­zi po­dje­le imo­vi­ne i pre­u­zi­ma­nja za­po­sle­nih od stra­ne Op­šti­ne Gu­si­nje, vi­še od tri go­di­ne sve oba­ve­ze iz­mi­ru­je Op­šti­na Plav -po osno­vu na­sli­je­đe­nih za­jed­nič­kih kre­di­ta, oba­ve­ze pre­ma iz­vo­đa­či­ma ra­do­va i za objek­te ko­ji su ra­đe­ni u Gu­si­nju. Ta­ko­đer, tu su i oba­ve­ze pre­ma re­pro­gra­mu po­re­za i do­pri­no­sa svih za­po­sle­nih, kao i is­pla­ta pla­ta rad­ni­ci­ma sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Gu­si­nje u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i u jav­nom sek­to­ru op­šti­ne Plav, a raz­gra­ni­če­njem tre­ba da ih pre­u­zme Op­šti­na Gu­si­nje. Sa­mo po osno­vu tog ne­pre­u­zi­ma­nja Op­šti­na Plav je is­pla­ti­la pre­ko mi­li­on i dve­sta hi­lja­da eura. Za­to i s ovog mje­sta ape­lu­jem na Vla­du Cr­ne Go­re da se iz­vr­ši pri­ti­sak na dr­žav­nu ar­bi­tra­žnu ko­mi­si­ju da se taj pro­ces raz­gra­ni­če­nja ko­nač­no pri­ve­de kra­ju”, is­ta­kao je Šah­ma­no­vić.

Foto: Facebook/Sulejman Ugljanin

Pri­ka­zan je i film o kul­tur­nom na­sle­đu i po­ten­ci­ja­li­ma plav­ske op­šti­ne, a upri­li­čen je i kul­tur­no-za­bav­ni pro­gram.

Na­ci­o­nal­ni park do­nio pro­ble­me

Šah­ma­no­vić je po­ten­ci­rao i pro­blem uzro­ko­van pro­gla­še­njem NP „Pro­kle­ti­je“, či­me je do­šlo do ras­ki­da svih ugo­vo­ra s kon­ce­si­o­na­ri­ma ko­ji su eks­plo­a­ti­sa­li šu­mu na tom pod­ruč­ju, pa je Op­šti­na osta­la bez vi­še od de­set od­sto pri­ho­da u bu­dže­tu što je zna­čaj­no uti­ca­lo na po­gor­ša­nje sta­nja jav­nih pri­ho­da, a osta­li su i bez sto­ti­nak rad­nih mje­sta.

Foto: Facebook/Sulejman Ugljanin

“Da­kle, NP još ni­je po­stao raz­voj­na šan­sa Pla­va i Cr­ne Go­re, jer se če­ka i na do­no­še­nje plan­skih do­ku­me­na­ta i sve­ga što bi omo­gu­ći­lo da to bu­de za­o­kru­žen pro­je­kat i da poč­ne da do­no­si pri­ho­de. Oče­ki­va­li smo zna­čaj­na sred­stva i od mi­ni hi­dro­e­lek­tra­na na ba­bi­no­polj­skoj ri­je­ci, me­đu­tim i tu se ka­sni i tek je po­čeo pri­liv sred­sta­va po osno­vu kon­ce­si­ja za vo­de”, re­kao je Šah­ma­no­vić.

(sandzacke.rs)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

No more articles