20. Juli 2017

Djecu ostavili zbog gladi

Su­pru­žni­ci Go­ran Vu­ko­sa­vlje­vić i Ma­ri­na Gr­ba, ko­ji su osta­li bez so­ci­ja­le, do­ve­li su ju­če tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke u Cen­tar za so­ci­jal­ni rad u Ro­ža­ja­ma, gdje su pla­ni­ra­li da ih osta­ve, jer ne­ma­ju sred­sta­va da ih pre­hra­ne. Na­kon što su dje­cu osta­vi­li u jed­nu od pro­sto­ri­ja Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, Vu­ko­sa­vlje­vi­ća i Gr­bu je pri­mio di­rek­tor te usta­no­ve Ka­dri­ja Ago­vić, ko­ji im je obe­ćao jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć od sto eura. Na­kon sa­stan­ka sa Ago­vi­ćem, dje­voj­či­ce su sa ro­di­te­lji­ma oti­šle ku­ći. 

– Ago­vić nam je re­kao da ni­je bio upu­ćen u na­šu si­tu­a­ci­ju i obe­ćao je da će nam so­ci­ja­la bi­ti na­dok­na­đe­na pri­li­kom na­red­ne is­pla­te. On nam je ta­ko­đe ka­zao da smo mi kri­vi jer ni­je­smo na vri­je­me do­sta­vi­li po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju – ka­zao je Vu­ko­sa­vlje­vić za „Dan”.

Is­ti­če da je ju­če oti­šao u po­štu ka­ko bi po­di­gao so­ci­ja­lu ko­ju pri­ma nje­go­va ne­vjen­ča­na su­pru­ga, ali da mu je re­če­no da za njih ni­je is­pi­san ček. 

– Sa­mo ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je obra­tio sam se so­ci­jal­nim rad­ni­ci­ma ka­ko bih ob­no­vio do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja mi je po­treb­na za so­ci­ja­lu. Re­kli su mi da im je po­zna­ta mo­ja si­tu­a­ci­ja te da ne tre­ba da ob­na­vljam do­ku­men­ta­ci­ju. Me­đu­tim, ka­da sam po­šao da po­dig­nem so­ci­ja­lu do­ži­vio sam ogrom­no raz­o­ča­re­nje i šok – is­pri­čao je Vu­ko­sa­vlje­vić.
On na­vo­di da je nje­go­va po­ro­di­ca i pro­šle go­di­ne osta­vlje­na bez so­ci­ja­le.

– Ma­ri­na i ja ne mo­že­mo da vje­ru­je­mo da su se nad­le­žni usu­di­li da na­šu dje­cu osta­ve bez ko­ri­ce hlje­ba. Re­če­no nam je da je to po za­ko­nu te da ne­ma­mo pra­vo na so­ci­ja­lu u na­red­nom tro­mje­seč­ju. Ta­ko je bi­lo i pro­šle go­di­ne ka­da ma­te­ri­jal­nu po­moć ni­je­smo pri­ma­li pu­nih pet mje­se­ci. Iako nam je u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad ta­da re­če­no da vi­še ne­će­mo osta­ja­ti bez tih pri­ma­nja, ovo po­ka­zu­je ko­li­ko dr­že do ri­je­či. Oni za­pra­vo ima­ju moć da se igra­ju sa si­ro­ti­njom, a, što je naj­o­pa­sni­je, da na­šu dje­cu osta­vlja­ju bez hlje­ba – ogor­čen je Vu­ko­sa­vlje­vić.

Is­ta­kao je da je so­ci­ja­la je­di­ni si­gu­ran pri­hod u nje­go­voj po­ro­di­ci.

– Ma­ri­na je u če­tvr­tom mje­se­cu trud­no­će i ne­ko­li­ko da­na je bi­la u bol­ni­ci u Be­ra­na­ma, a ja mo­ram da ču­vam kćer­ke. Od so­ci­ja­le ži­vi­mo i pla­ća­mo ra­ču­ne. Na­kon ova­kvog od­no­sa nad­le­žnih, mi smo pri­nu­đe­ni da dje­cu osta­vi­mo u Cen­tar, pa ne­ka se oni sta­ra­ju o nji­ma jer dru­gog iz­la­za ne­ma­mo – ka­za­li su su­pru­žni­ci Vu­ko­sa­vlje­vić i Gr­ba.

Zbog ne­u­slov­no­sti pro­sto­ra u ko­jem su ra­ni­je sta­no­va­li, Cen­tar za so­ci­jal­ni rad je, pri­je vi­še od dvi­je go­di­ne, ovoj po­ro­di­ci obez­bi­je­dio pri­vre­me­ni smje­štaj. Vu­ko­sa­vlje­vić je us­tvr­dio da ih za sve to vri­je­me so­ci­jal­ni rad­ni­ci ni­jed­nom ni­je­su ob­i­šli.

Iako smo ju­če po­ku­ša­li da kon­tak­ti­ra­mo s Ago­vi­ćem, nje­gov te­le­fon do­stu­pan re­dak­ci­ji, bio je is­klju­čen.

izvor: Dan

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

No more articles