25. Juni 2013

Na ras­kr­sni­ci iz­me­đu Ali­pa­ši­nih iz­vo­ra i Vu­sa­nja uve­li­ko se ra­di na iz­grad­nji Cen­tra za po­sje­ti­o­ce na­ci­o­nal­nog par­ka ‘’Pro­kle­ti­je’’. Ri­ječ je o re­pre­zen­ta­tiv­nom objek­tu iz­gra­đe­nom i opre­mlje­nom u skla­du s pri­rod­nim am­bi­jen­tom tog pro­sto­ra, gdje će po­sje­ti­o­ci mo­ći da do­bi­ju sve in­for­ma­ci­je, ka­ko o NP ta­ko i o tu­ri­stič­kim i svim dru­gim po­nu­da­ma i re­sur­si­ma ko­ji­ma op­ći­na Plav ras­po­la­že.
Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra NP „Pro­kle­ti­je” Ene­sa Dre­ško­vi­ća, obje­kat će ko­šta­ti oko 100.000 eura, a oče­ku­ju da će se iz dru­gih iz­vo­ra obez­bi­je­di­ti još oko 20.000 za unu­tra­šnje opre­ma­nje ka­ko bi se kom­ple­ti­ra­li svi po­treb­ni sa­dr­ža­ji. Iz­vo­đač ra­do­va je fir­ma DOO „Mo­mo” iz Be­ra­na, a in­ve­sti­to­ri Re­gi­o­nal­na raz­voj­na agen­ci­ja za Bje­la­si­cu, Ko­mo­ve i Pro­kle­ti­je sa oko 60.000 ko­li­ko su obez­bi­je­di­li i „Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re”. Pred­vi­đe­no je da obje­kat bu­de za­vr­šen i use­ljiv do 10. ju­la, me­đu­tim, lo­ši vre­men­ski uslo­vi uči­ni­li su da ra­do­vi ne idu pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, ta­ko da se oče­ku­je da će ra­do­vi bi­ti za­vr­še­ni 2. av­gu­sta ka­da se na Ali­pa­ši­nim iz­vo­ri­ma or­ga­ni­zu­je tra­di­ci­o­nal­ni na­rod­ni sa­bor.
-Mi­slim da je Gu­si­nje za­slu­ži­lo ova­kav pro­je­kat, jer je pro­stor NP u naj­ve­ćem pro­cen­tu i s naj­vi­šim pri­rod­nim po­ten­ci­ja­li­ma upra­vo u gra­ni­ca­ma te mje­sne za­jed­ni­ce, a bu­du­će op­ći­ne. Ne­ka ovaj obje­kat bu­de po­klon NP bu­du­ćoj op­ći­ni, a u na­red­nom pe­ri­o­du ra­di­li bi­smo na part­ner­skoj osno­vi. Po­red to­ga što će po­sje­ti­o­ci u cen­tru mo­ći da do­bi­ju sve neo­p­hod­ne in­for­ma­ci­je, bi­će tu još mno­go dru­gih po­nu­da… Na­dam se i da će na­še do­ma­ći­ce go­sti­ma po­nu­di­ti svo­ju do­ma­ću ra­di­nost i spe­ci­ja­li­te­te tra­di­ci­o­nal­ne ku­hi­nje. Oče­ku­jem da će Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi CG uči­ni­ti još je­dan ma­nji na­por na ure­đe­nju dvo­ri­šnog pro­sto­ra objek­ta ka­ko bi se zasadila hor­ti­kul­tu­ra, iz­gra­dio par­king pro­stor, mi­ni park za dje­cu i osta­li sa­dr­ža­ji ko­ji bi do­pri­ni­je­li da lju­di uvi­jek po­že­le da do­đu i uži­va­ju u pri­rod­nim lje­po­ta­ma–is­ta­kao je Dre­ško­vić.
Po­seb­no ga, ka­ko is­ti­če, ra­du­je po­dr­ška MZ Gu­si­nje ko­ja je od star­ta pre­po­zna­la kva­li­tet i vri­jed­nost ove in­ve­sti­ci­je.
-Vr­lo br­zo će se ra­di­ti i pro­stor­ni plan po­seb­ne na­mje­ne što je još jed­na pri­li­ka da na­ša di­ja­spo­ra na­đe svoj in­te­res i da uče­stvu­je kva­li­tet­nim pro­gram­skim pred­lo­zi­ma i su­ge­sti­ja­ma, u ci­lju is­ko­ri­šta­va­nja ovog pro­sto­ra, a u skla­du sa za­ko­ni­ma o šu­ma­ma, NP i za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne –po­ru­čio je Dre­ško­vić

(gusinjefoundation.info)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles