24. Maj 2017

Rožajci zaboravili da su ,,državu stvorili”

Začuđujuće je da se niko nije udostojio da makar kićenjem grada prigodnim zastavicama Rožajama da svečarski karakter u dane praznika kako bi građani osjetili dozu svečanosti, poručili su iz OO DPS-a, kritikujući lokalnu vlast

I po­red to­ga što su pri­pad­ni­ci bo­šnjač­kog na­ro­da u Ro­ža­ja­ma sa pre­ko 90 od­sto gla­so­va da­li do­pri­nos iz­gla­sa­va­nju ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re na re­fe­ren­du­mu odr­ža­nom 21. ma­ja 2006. go­di­ne, ovo­go­di­šnji Dan ne­za­vi­sno­sti je u ovoj op­šti­ni pro­šao bez go­to­vo ne­za­pa­že­no i bez ika­kvih do­ga­đa­ja or­ga­ni­zi­o­va­nih tim po­vo­dom. Iz­o­sta­le su i pra­znič­ne gu­žve i eufo­ri­ja… To­kom pra­zni­ka u gra­du se ni­je mo­gla ni na­slu­ti­ti pra­znič­na at­mos­fe­ra… Bi­lo je i onih ko­ji su u ša­li ko­men­ta­ri­sa­li da bi di­ja­spo­ra pri­sti­gla u ve­li­kom bro­ju da je, kao onog 21. ma­ja 2006. go­di­ne, vlast obez­bi­je­di­la pla­ćen pre­voz, i to u oba smje­ra… Osim is­tak­nu­tih za­sta­va na zgra­da­ma ne­ko­li­ko dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, ni­je bi­lo dru­gih zna­me­nja ko­ji bi uka­za­li da se pro­sla­vlja Dan ne­za­vi­sno­sti.

Po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja Da­na ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re, lo­kal­na vlast ni­je pri­re­di­la čak ni tra­di­ci­o­nal­ni kok­tel, što je za­ču­di­lo ov­da­šnju jav­nost. Dan ne­za­vi­sno­sti, pak, odvo­je­no su, pri­god­nim kok­te­li­ma pro­sla­vi­li u lo­kal­nom DPS-u i SD-u. Iz Op­štin­skog od­bo­ra DPS-a su ka­za­li da su pro­sla­vi­li pra­znik u pri­su­stvu oko tri sto­ti­ne zva­ni­ca. Oni su upi­ta­li da li je Dan ne­za­vi­sno­sti pra­znik za nji­ho­ve ko­a­li­ci­o­ne part­ne­re na ni­vou dr­ža­ve (Bo­šnjač­ku stran­ku ko­ja je na vla­sti u Ro­ža­ja­ma, a ko­a­li­ci­o­ni je part­ner DPS-u na dr­žav­nom ni­vou), pod­sje­ća­ju­ći ih da za­u­zi­ma­ju va­žne i vi­so­ke funk­ci­je kao što je funk­ci­ja pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, a tu su i mi­ni­stri i di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va iz re­do­va BS-a.

-Za­ču­đu­ju­će je da se ni­ko od njih ni­je udo­sto­jio da ma­kar ki­će­njem gra­da pri­god­nim za­sta­vi­ca­ma Ro­ža­ja­ma da sve­čar­ski ka­rak­ter u da­ne pra­zni­ka ka­ko bi gra­đa­ni osje­ti­li do­zu sve­ča­no­sti. Pred­sjed­nik op­šti­ne je bio u oba­ve­zi da pri­re­di kok­tel za sve gra­đa­ne, ka­ko bi dr­žav­ni pra­znik bio obi­lje­žen ma­kar i na po­la sa­ta u znak po­što­va­nja pre­ma svi­ma ko­ji su 21.ma­ja 2006. go­di­ne da­li svoj glas za ob­no­vu dr­žav­no­sti Cr­ne Go­re – sa­op­šte­no je iz OO DPS-a.

U SD-u su za­ču­đe­ni po­na­ša­njem lo­kal­ne vla­sti i nji­hov ,,pro­pust ko­ji se ogle­da u neo­bi­lje­ža­va­nju Da­na ne­za­vi­sno­sti sma­tra­ju ve­li­kom gre­škom”.

-Ap­so­lut­no je ne­do­pu­sti­vo da ova­ko zna­ča­jan dr­žav­ni pra­znik pro­đe neo­pa­že­no. Ni­je nam ja­sno zbog če­ga se lo­kal­na vlast ova­ko po­ni­je­la, ali sma­tra­mo to ap­so­lut­nim pro­pu­stom – ka­za­le su So­ci­jal­de­mo­kra­te.
V.Ra.

U Bo­šnjač­koj stran­ci bez ko­men­ta­ra

Po­ku­ša­li smo da u lo­kal­noj upra­vi do­bi­je­mo od­go­vor na op­tu­žbe da su ig­no­ri­sa­li pro­sla­vu Da­na ne­za­vi­sno­sti, ali pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić ju­če ni­je od­go­va­rao na na­še po­zi­ve. Pred­sjed­nik OO Bo­šnjač­ke stran­ke Amer No­kić ni­je imao ko­men­tar na na­še pi­ta­nje zbog če­ga ove go­di­ne ni­je obi­lje­žen Dan ne­za­vi­sno­sti u Ro­ža­ja­ma.

(dan.co.me)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

No more articles