Rožaje

Ko je bio Pavle Đurišić?

U crnogorskoj javnosti se vodi polemika zbog najave podizanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Zvanični istorijski dokumenti govore da je u pitanj...

Ljetnji uspon na Hajlu u petak i subotu

Sekretar Planinarskog kluba Sandžak iz Novog Pazara Mehmed Šarenkapić najavio da će članovi tog kluba i ove godine biti deo Memorijala Safeta Mavrića Ćaka i da ...

Bez socijale 640 porodica, bez dodatka 849 djece

Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja od po­čet­ka go­di­ne uki­nu­lo je ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje (MO) za 640 so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­d...

MOK organizira pohod na planinu Visitor

Muslimanski Omladinski klub poziva džemat i omladinu Sandžaka na zajedničko druženje i pohod na planinu Vistor u Plavu, koje je planirano u nedelju 30.07.2017. ...

Rožaje – Partnerku ucjenjivao nemoralnim snimkom

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Ro­ža­ja­ma po­di­glo je op­tu­žni­cu pr­o­tiv še­zde­se­to­go­di­šnjeg Ro­žaj­ca N.T. zbog kri­vič­nog dje­la iz­nu­da u pro...

TUGA U ROŽAJAMA – Djecu ostavili zbog gladi

Su­pru­žni­ci Go­ran Vu­ko­sa­vlje­vić i Ma­ri­na Gr­ba, ko­ji su osta­li bez so­ci­ja­le, do­ve­li su ju­če tri ma­lo­ljet­ne kćer­ke u Cen­tar za so­ci­jal­ni...