Gusinje

Danas lokalni izbori u većini gradova južnog Sandžaka (Crnoj Gori)

Izbori 25. maja se održavaju u južnom Sandžaku u Bijelom Polju, Gusinju, Plavu, Pljevljima, Rožajama, kao i u Baru i Tuzi gdje živi značajan broj Bošnjaka. Prenosimo podatke po opštinama o tome koliko je upisanih u birački spisak, koliko ima biračkih mjesta, kao i zbirne izborne liste.

Marović se u Gusinju obratio Rožajcima

Gusinje - Ko­a­li­ci­ja „Slo­žno za Gu­si­nje“, ko­ju sa­či­nja­va­ju DPS-a-BS i SDP odr­ža­la je pro­mo­ci­ju u Gu­si­nju. Po­red do­ma­ći­na, pro­mo­ci­ji su ...

Za izbore u Gusinju preko 23 hiljade eura

Gusinje - Vlada će za izbore u novoformiranoj opštini Gusinje iz budžeta izdvojiti ukupno 23 hiljade i 125 eura, odlučeno je na sjednici Vlade. Izbori u ...

Ponavljaju tender zbog širine puta

Plav - Pred­sjed­nik Op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić kra­jem pret­hod­ne sed­mi­ce bo­ra­vio je u slu­žbe­noj po­sje­ti Al­ba­ni­ji, gdje je imao zva­ni­čan...

OIK Gusinje počinje sa radom

Gusinje - Predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Gusinje Hasim Radončić kazao je da će u petak početi podnošenje izbornih lista i ostale predizborne aktiv...

Murino da krene stopama Gusinja

Gusinje - Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Mi­lun Zo­go­vić po­hva­lio je gra­đa­ne Gu­si­nja što su se iz­bo­ri­li za po­vra­tak sta­tu­sa op­šti­ne,...

SNP u koaliciji sa Partijom za Gusinje

Gusinje - Op­štin­ski od­bor SNP-a od­lu­čio je da pri­hva­ti po­nu­du Par­ti­je za Gu­si­nje za ko­a­li­ci­o­ni na­stup na pr­vim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u toj ...